Vedtægter + GDPR

                                     Vedtægter for Old Boys Golfklub.

 

§1.   Navn og formål:

 

Klubbens navn er Old Boys Golfklub.

Klubben har hjemsted og adresse hos Sekretæren.

Klubben har som formål:

-at give medlemmerne lejlighed til sportslig kappestrid og kammeratligt samvær gennem afholdelse af et årligt stævne med en mesterskabsturnering og eventuelt andre matcher og sammenkomster.

-at repræsentere medlemmerne, hvor det påkræves, indenfor dansk golfsport og overfor udenlandske Old Boys golfklubber og organisationer.

 

§2 .   Klubbens medlemmer:

 

Som medlemmer kan optages mandlige golfspillere, der: 

- har et handicap og en aldersgrænse som besluttet på den årlige Generalforsamling jævnfør §5 og dagsordenens pkt. 5

- er fuldt medlem af en af Dansk Golf Union anerkendt golfklub,

- bliver anbefalet af 2 medlemmer med mindst 3 års anciennitet i Old Boys

  Golfklub.

Ændring af de to første punkter i denne paragraf kan ske ved flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling.

Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen, men må ikke overstige 150.

Ansøgninger om optagelse sendes til sekretæren, som udarbejder en venteliste. Bestyrelsen afgør inden den ordinære generalforsamling, hvilke ansøgere på ventelisten, der skal optages og præsenteres på generalforsamlingen. Ved denne afgørelse skal bestyrelsen blandt andet lægge vægt på, at klubbens medlemmer repræsenterer flest mulige danske golfklubber, og at der højst bør være 15 medlemmer fra samme golfklub.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen, såfremt alle i bestyrelsen stemmer herfor, eller ved flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer kan deltage i klubbens generalforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtigelser.

 

§3.     Regnskab, kontingent og indskud.

 

Klubbens regnskabs-kontingentår er kalenderåret.

Regnskab føres af klubbens kasserer og skal inden generalforsamlingen være revideret af klubbens revisor.

Klubbbens medlemmer betaler et årligt kontingent, som for det kommende år fastsættes på den årlige generalforsamling.

Ved optagelse betales årets kontingent samt indskud, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

Kontingent betales inden 1.marts. Undladelse heraf betragtes som udmeldelse, idet bestyrelsen dog kan dispensere herfra.

 

§4.    Bestyrelsen.

Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5-6 medlemmer, valgt på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen således, at der hvert år afgår 1, respektive 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med sekretær og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræve det.

Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, der underskrives af bestyrelsen.

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles kassereren bankfuldmagt.

 Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§5.     Generalforsamlinger.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med årets stævne. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved brev eller elektronisk post til hvert medlem med mindst 14 dages varsel eller ved annonce i Dansk Golf Unions officielle blad og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. 
 7. Valg af formand. 
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 9. Valg af revisor. 
 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 11. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer skriftligt og begrundet kræver det. Indkaldelsen skal ske ved brev eller elektronisk post til hvert medlem, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget.

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalfor samlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller være klubbens revisor, men skal

være medlem af klubben.

Med undtagelse af bestemmelserne i §6 træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflertal.

Hvert medlem har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§6.       Klubbens opløsning.

Forslag til klubbens opløsning skal forelægges på en generalforsamling og kræver tilslutning fra

mindst 2/3 af samtlige medlemmer.

Opnås ikke tilstrækkelig majoritet, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med mindst 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

Ved opløsning tilfalder klubbens formue Dansk Golf Union til gavn for Unionens seniorarbejde.

 

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 14. juni 2011,  revideret 14. juni 2016 og 16. juni 2021

GDPR

Ifølge Persondataforordningen oplyser Old Boys Golfklub følgende:

 • Bestyrelsen for Old Boys Golfklub behandler medlemmernes navne, email-adresser, telefonnumre, fødselsår og golfhjemmeklub.
 • Det er bestyrelsen, der er dataansvarlig.
 • Formålet med registrering af oplysningerne om medlemmerne er blandt andet, at bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve og foretage opkrævning af årskontingent samt optage nye medlemmer, der opfylder foreningens vedtægter.
 • Der kan også benyttes situationsbilleder optaget på golfbanen eller ved præmieoverrækkelse.
 • Der videregives ikke oplysninger til aktører uden for Old Boys Golfklub, men billeder og navne kan lægges på foreningens hjemmeside.
 • Oplysningerne opbevares af Old Boys Golfklubs sekretær, som vedligeholder disse.
 • Oplysningerne opbevares, indtil udmeldelse af Old Boys Golfklub finder sted, hvorefter de slettes.
 • Efter persondataforordningen har medlemmerne en række rettigheder i forhold til bestyrelsens behandling af oplysningerne. Hvis medlemmerne vil gøre brug af deres rettigheder, skal bestyrelsen kontaktes.