2011

2011

Indkaldelse til Generalforsamling

 Hotel Hesselet

Tirsdag den 14. Juni 2011 kl. 19.00

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning.             

3.        Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.         Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.           

5.        Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jvf.§ 2.

6.        Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.

           Bestyrelsen foreslår at ændre §3 vedrørende fristen for kontingentbetaling fra 1. April til 1.

           Marts.       

7.        Valg af formand. Dette punkt bortfalder, da formanden ikke er på valg i år.

8.        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Carl Johan Boas og Nils Urhammer er på            

           valg. Carl Johan Boas ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nils

           Urhammer  og nyvalg af Carsten Fischer.

9.        Valg af revisor

 10.        Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

 11.        Eventuelt.

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Herbert Frederiksen

Sekretær.

Carsten Fischer foreslås nyvalgt

Carsten Fischer foreslås nyvalgt

Referat

Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og foreslog, at Robert Koch-Nielsen blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens manuskript til beretningen er vedhæftet dette referat og anses som en del af referatet.

  1. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2010 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets underskud på 7.093 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

  1. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2011 og foreslog, at kontingentet uændret sættes til 400 kr., og indskuddet uændret sættes til 500 kr. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

  1. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

  1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der forelå ingen forslag fra medlemmer.

       Bestyrelsen foreslog, at § 3 ændres, således at fristen for betaling af      kontingent sættes til 1.marts. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.    

      7.   Valg af formand. Dette punkt bortfaldt, da formanden er valgt for 3 år i 2009.

8.    Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at Niels Urhammer og Carl Johan Boas fratræder efter tur. Niels Urhammer er villig til genvalg. Carl Johan Boas ønsker at udtræde af bestyrelsen. Som nyt medlem foreslog bestyrelsen Carsten Fischer. Niels Urhammer og Carsten Fischer blev valgt for en periode på 3 år med alle stemmer. Formanden rettede en tak til Carl Johan Boas for hans arbejde i bestyrelsen.

9.

Valg af revisor. Niels Kaj Strøyberg ønskede at fratræde som revisor. Som ny revisor blev Peter Schak Larsen valgt med alle stemmer. Formanden rettede en tak til den fratrådte revisor for han mangeårige bistand til foreningen.

10.

Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslog, at næste års stævne

finder sted i Nyborg i dagene 12. – 14. juni. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer. 

11.

Eventuelt. Niels Kaj Strøyberg bad bestyrelsen nærmere redegøre for beslutningen fra 2009 om, at medlemmerne højest kan spille med det maximale vedtægtsbestemte handicap på 23,7, selvom deres aktuelle DGU-handicap er højere. Formanden lovede, at bestyrelsen ville fremkomme med en nærmere redegørelse på næste års generalforsamling.

Generalforsamlingen hævet. 

Som dirigent

Robert Koch-Nielsen