2012

2012

                                                                                       06. Maj 2012

Indkaldelse til Generalforsamling  

På Hotel Hesselet,  Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg.

Tirsdag den 19. Juni kl. 19.00

      Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jvf. §2.
 6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer, og bestyrelsen fremsætter ingen forslag.
 1. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ib Eriksen
 2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kjeld Ranum er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Ranum.
 3. Valg af revisor.

    10.   Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

   Eventuelt.

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Herbert Frederiksen

Sekretær

Referat af Generalforsamling

OLD BOYS GOLFKLUB

Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og udtalte mindeord om Peter Søndergaard, Aalborg, der var afgået ved døden siden generalforsamlingen sidste år.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Robert Koch-Nielsen blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 1. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens manuskript til beretningen er vedhæftet dette referat og anses som en del af referatet. Der var spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne til evt. afholdelse af generalforsamling i klubhuset og til kvaliteten af serveringen af pølser under de første to matcher.

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2011 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets overskud på 4.037 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

 1. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2012 og foreslog, at kontingentet uændret sættes til 400 kr., og indskuddet uændret sættes til 500 kr. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 1. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Der forelå ingen forslag.

7.     Valg af formand.

Dirigenten oplyste, at formanden var på valg, og at bestyrelsen foreslog, at formanden blev genvalgt, hvilket forsamlingen tilsluttede sig med akklamation.

      8.    Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at Kjeld Ranum var på valg, og at bestyrelsen foreslog genvalg, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

9.      Valg af revisor.

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Schak Larsen som revisor, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

10.   Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

Bestyrelsen foreslog, at næste års stævne finder sted i Nyborg i dagene 11. – 13. juni 2013. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

11.   Eventuelt.

       Der forelå intet til dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

_________________

Robert K