2022

Dagsorden Generalforsamlig

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

på Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2, 5800 Nyborg 

onsdag den 15. juni 2022 kl. 19.00

1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning.

3.Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2021 til godkendelse.

4.Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

5.Beslutning om alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2. Bestyrelsen foreslår 60 år og hcp 25

6.Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. Der er ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen       

7.Valg af formand. Formanden er ikke på valg

8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Poul Sørensen er på valg og er villig til genvalg.

9.Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg

10.Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslår 13-15. juni 2023 på Sct. Knuds

11. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent.

   Formanden foreslog, at Holger Dock blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning.

 Formanden Jesper Dam gennemgik kortfattet bestyrelsens beretning, som var kommunikeret i Årsskriftet

 Der fremkom ikke spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens   beretning. Beretningen blev godkendt.

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 Det reviderede regnskab for 2021 blev aflagt af kassereren Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årenes poster herunder underskud for 2021 på kr. 36.870,05 egenkapital ultimo på kr. 97.877,69. Poul Sørensen oplyste,  at udgifterne i 2021 som forventet ville reducere egenkapitalen væsentligt, men nu var på et normalt niveau igen.  

Regnskabet blev godkendt med alle stemmer. 

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2022. Kontingent for 2022 blev foreslået til kr. 500,00.  Indskuddet kr. 500,00 fastsættes uændret.  

   Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye

   medlemmer.

   Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 årog at handicapgrænsen er uændret 25,0

   Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

   Der er ikke fremkommet forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen.

7. Valg af formand.

   Den fungerende formand, Jesper Dam, er ikke på valg

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

   Efter tur afgik Poul Sørensen og er villig til genvalg og blev  genvalgt. 

9. Valg af revisor.

   Som revisor blev Peter Schak Larsen genvalgt.

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

    Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i

    Nyborg i dagene 13, 14 og 15 juni 2022. 

 Dirigenten takkede for ro og orden og formanden takkede dirigenten.

Generalforsamlingen hævet.

Holger Dock 

Dirigent

Årets nye medlemmer

Årets nye medlemmer