2023

 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

på Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2, 5800 Nyborg 

onsdag den 14. juni 2023 kl. 19.00

Årets nye medlemmer  1.Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslog Holger Dock som dirigent, hvilket Forsamlingen godkendte uden modkandidat.
  Holger Dock takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og med dagsorden i henhold til vedtægterne. Forsamlingen var enig heri.


  2.Bestyrelsens beretning.
  Formanden henviste til det udsendte stævnehæfte, hvori beretningen fremgik og som følger nedenunder:.
  Stævnet sidste år tror jeg vi alle mindes med glæde. En fantastisk tone
  medlemmerne imellem, god sportslig afvikling, god stemning ved
  generalforsamlingen og ikke mindst middagen samt en bane, som vi ikke mindes at
  have set i bedre stand.
  Vi forventer selvfølgelig det samme i år når vi mødes 13 til 15. juni. Og det har formanden for Sct. Knuds lovet.
  Afvikling af stævnet foregår på samme måde som sidste år.
  Puttekonkurrencen er ligeledes uændret. Kun 2 forsøg og hullerne bliver
  ikke flyttet tirsdag og onsdag.
  Der vil igen blive mulighed for placering af udstyr ved anlægget, men
  ikke opladning grundet brandfare
  Den nye tilmeldingsprocedure har været en succes; der er lavet enkelte
  tilretninger denne gang, som skulle lette det administrative arbejde. I skal alle have
  tak, fordi I har modtaget det positivt.
  Stævneskriftet vil denne gang være digitalt. Vi sparer 5-6000 kr. ved
  dette. Vi havde rigtig mange ubrugte efter festaftenen. Der vil selvfølgelig blive
  udgivet et sanghæfte.
  Vi falder fortsat i medlemstal; vi er nu kun 111 medlemmer, fordelt på 41
  klubber. Der er ingen dødsfald, men en del udmeldelser fra vores ældste medlemmer
  grundet de med alderen tilhørende skavanker. Alle tidligere medlemmer skal have tak
  for deres deltagelse i vores klub, hvor samværet er i højsædet.
  En trist meddelelse: vinderen af DGU`s vandrepræmie har været udsat for
  tyveri og trofæet er formentlig væk for altid. Der arbejdes på at finde en passende
  erstatning. I skrivende stund, har vi ikke fundet noget, men vi skal nok få hyldet
  mesteren på værdig vis.
  Kære venner; vi vil gerne have nye medlemmer. Kig Jer omkring; vi
  optager 10 i år. Der er ingen venteliste. Det skal selvfølgelig være ”de rigtige”. Gode
  sociale evner, respekt for klubbens traditioner og folk som vi alle vil have fornøjelse
  af at være sammen med.

  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.


  3.Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022 til godkendelse.
  Kassereren fremlagde regnskabet og gennemgik de enkelte punkter. Årets resultat er -2998,- kr og egenkapitalen 94.879,-kr.
  Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


  4.Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
  Kassereren orienterede om budgettet og foreslog kontingentet ændret til 600,-kr. og indskuddet uændret 500,- kr.
  Forslagene blev vedtaget uden kommentarer.


  5.Beslutning om alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2.

  Bestyrelsen foreslår 60 år og hcp 25
  Forslagene blev vedtaget uden kommentarer


  6.Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen.
  Der er ingen forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen


  7.Valg af formand. Formanden er villig til genvalg
  Formanden blev enstemmigt genvalgt.


  8.Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  Bestyrelsen foreslår valg af Christian Strøyberg.
  Blev enstemmigt vedtaget


  9.Valg af revisor.

  Peter Schak Larsen er villig til genvalg
  Blev enstemmigt vedtaget


  10.Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

  Bestyrelsen foreslår 11-13. juni 2024 på Sct. Knuds

  Blev enstemmigt vedtaget


  11.Eventuelt
  Intet at referere


  Dirigenten takkede for ro og orden og formanden takkede dirigenten.

   Signeret:Holger Dock ( Dirigent)