2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

på Hotel Hesselet,

Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg 

tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 

      Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. 
 7. Valg af formand. Formanden Kjeld Ranum er ikke på valg.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Otto Bisgaard. Endvidere afgår Nils Urhammer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Otto Bisgaard og nyvalg af Lars Hermansen. 
 9. Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg.
 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 11. Eventuelt

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 På bestyrelsens vegne

Jørgen Jespersen

Sekretær

Referat af Generalforsamling.

 

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.  

 

Formanden, Kjeld Ranum, bød velkommen.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

1. Valg af dirigent.

  Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til

  dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten

  konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

  og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

 

2. Bestyrelsens beretning.

  Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden, Kjeld Ranum.

  Formanden oplyste, at der nu ikke mere var venteliste til

  optagelse i klubben og opfordrede medlemmerne til at se sig om

  i vennekredsen om der var egnede emner til optagelse. Formanden

  understregede, at de gerne måtte være ” yngre ”, og at de bør

  have evnen til at være kulturbærere for fremtidens Old Boys

  golfere.  

  Der er i 2018 141 medlemmer fra 45 klubber. 

  Formanden oplyste, at gennemsnitsalderen for de nuværende

  medlemmer er 73,1 år. På grund af vor høje gennemsnitsalder bliver

  antallet af spillere i B-rækken større og større, i år 19 

  deltagere. Bestyrelsen overvejer at lade B-rækken spille

  stableford over begge dage, og for at gøre det mere attraktivt,

  at udsætte en pokal til årets vinder i B-rækken.

  Bestyrelsen overvejer, om der for disse medlemmer skal findes en

  vandrepokal, såfremt klubbens økonomi tillader dette. Klubbens

  æresmedlem, Niels Kaj Strøyberg, tilbød straks, i samarbejde med

  bestyrelsen, at ville donere denne vandrepokal. 

 

  Formanden gennemgik sidste års vindere, der blev præsenteret.

  Som afslutning på beretningen takkede formanden for det gode

   samarbejde med Sct. Knuds Golfklub, bestyrelsen og alle

  medlemmerne.

  Formanden takkede Nils Urhammer, der ikke ønskede genvalg, for

  hans igennem mange år store arbejde for klubben.

  Bestyrelsens beretning, aflagt af formanden, blev godkendt af

  generalforsamlingen og kan findes på vor hjemmeside.

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  Det reviderede regnskab for 2017 blev aflagt af kassereren,

  Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årets overskud på

  1.892,49 kr. og en egenkapital ultimo på kr. 73.210,21.

  Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

 

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud

  for det kommende år.

  Kassereren orienterede om budget for 2019. Kontingent for 2019

  blev fastholdt til kr. 450,00.  Indskuddet kr. 500,00

  fastsættes uændret.  

  Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye

  medlemmer.

  Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år

  og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7.

  Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

  Der er ikke fremkommet forslag.  

 

7. Valg af formand.

  Formanden Kjeld Ranum var ikke på valg. 

 

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

  Otto Bisgaard blev genvalgt og Lars Hermansen blev nyvalgt. 

 

9. Valg af revisor.

  Som revisor blev Peter Schak Larsen genvalgt.

 

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

    Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i

   Nyborg i dagene 18., 19. og 20. juni 2019. 

    Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

 

11. Eventuelt.

    Formanden, Kjeld Ranum, takkede bestyrelsen for det gode

    samarbejde.

 

Dirigenten takkede for ro og orden.

 

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

 

_____________________________             __________________

Ulrik Andersen-Alstrup, sign.             Kjeld Ranum, sign.

Dirigent                                  Formand

Formanden aflægger beretning

Formanden aflægger beretning

Formandens beretning 2018

Hjertelig velkommen til generalforsamlingen i Old Boys Golf Klub. Det er 78. gang vi mødes for at nyde nogle herlige dage i gode golfvenners selskab, i de sidste mange år her i Nyborg, på Sct. Knud og Hesselet.

En særlig velkomst til vort æresmedlem, Niels Kaj Strøyberg, og til vore æres gæster, 8 i alt, der i årets løb bliver 80 år, men også en velkomst til de 9 golfere, der i aften skal optages i vor ærværdige klub, og endelig velkommen til alle jer trofaste medlemmer, det er jo jer der betaler gildet.

Igen i år har vi udgivet et stævneskrift med diverse praktiske oplysninger, såsom medlemsfortegnelse, regnskab og dagsorden for generalforsamlingen, også i år suppleret med sidste års vindere. Ligeledes et overblik over vort imponerende præmiebord, der antagelig hvad angår sølvtøj, langt overgår nogen anden dansk sportsklub. I år har vi også medtaget fotos af vore æresgæster, nemlig de medlemmer, der i årets løb er fyldt eller fylder 80 år. Til min overraskelse ser jeg sandelig, at jeg selv er kommet med på listen. Tag stævneskriftet med til vor efterfølgende middag, for også vore slagsange er trykt i hæftet.

Men nu til generalforsamlingen, som afholdes i henhold til vore vedtægter. Der er dog tradition for, at vi inden generalforsamlingens start mindes de golfvenner, der siden sidste års stævne ikke er mere, men vi er i år i den lykkelige situation, at vi alle er i live. Et tegn på, at golfen er en grøn og sund sport, yderligere understreget af, at vor gennemsnitsalder er 73,1 år. Herom senere.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. 

Bestyrelsens beretning

Der er tradition for, at sidste års vindere bliver hyldet på den efterfølgende generalforsamling, og er der noget vi holder fast i, er det traditionerne. Jeg vil bede præmietagerne rejse sig, når deres navne bliver råbt op, og modtage folkets hyldest.

1.dagens slagspil, som kvalifikation til hulspillet om mesterskabet forløb, som følger:

Eric Engel 83 slag, Vagn Søllested 86, Vytte 87 og Nis Storgaard 88 slag. Efter 2 drabelige dage med hulspils semi- og finaler, vandt Eric Engel i finalen over Vytte, medens Vagn Søllested vandt over Nis Storgaard.

Mesterskabet gik således til Eric Engel i lighed med det foregående år. Han vinder vandrerpokalen, men vi sparer guldnålen.

Vytte blev runner up. Da Eric også havde bedste brutto score med 83 slag, vandt han også Hegels smukke sølvpokal.

Vi hædrer også bedste bruttoscore for spillere over 80 år, og minsandten om ikke bestyrelsens Nils Urhammer løb med æren med 98 slag.

Parallelt med slagspillet spilles en netto række. Vinder blev Vagn Søllested med 68 netto, og dermed vinder af Poul Vibergs Mindepokal. Nr. 2,3 og 4 blev Anders Rye-Andersen, Niels Kureer og Knud Damgaard, alle med 72 netto, og på 5. pladsen Erling Thobo-Carlsen med 73 netto.

Bedste netto over 70 år: Knud Damgaard med 72, der vinder Fynske Golfveteraners sølvfad

Bedste netto over 75 år: Vagn Søllested med 68 slag, der vinder Billy Keppies Kølle

Nærmest hullet på 1.dagens hul 6 blev Torsten Vieth med 3,95, ikke prangende, men nok til at vinde DGU´s sølvfad.

2. dagens stableford blev vundet af Per Nyegaard-Olesen med 40 points, og Per blev således vinder af Knud Erik Nellemanns Pokal. Nr 2 og 3 blev Erling Thobo-Carlsen og Niels Holst Laursen med 37, og på 4. og 5. pladsen med 36points kom Lars Bernth og Søren Vinther.

Nærmest flaget på hul 13 blev Pauli Seerup med 1,23 m, og dermed vinder af Viggo Carstensens Vandrepræmie.

Very Old Boys, bedst stableford over 2 dage over 70 år blev vundet af Erling Thobo-Carlsen med 72 point.

Vi spiller også i en B- række. De deltager ikke i kampen om mesterskabet, men konkurrencen er lige så intens.

Vinder af slagspil blev Mogens Hammeris med netto 79 slag, og vinder af stableforden blev Poul Erik Thinggaard med 30 point.

3. dagens greensome blev vundet af Peter Schütze og John Stær med 41 point. Nr 2. blev Jørgen Jespersen og Ole Lindquist med 39 point, og på 3. og 4. pladsen Jørn Hougaard og Pauli Seerup, og Henrik Vendt og Søren Vinther begge hold med 38 point.

Puttemesterskabet gik igen i 2017 til Pauli Seerup, med Jørgen Dannesbo som runner-up. Pauli vandt Sct. Knuds Putter.

Nu har vi hyldet vore præmietagere fra sidste år, og jeg vil vende mig mod klubbens almindelige tilstand. Sidste år kunne vi konstatere en vis stagnation i interessen for vor klub. Ventelisten var udtømt. Således er det heldigvis ikke i år, takket være jeres indsats. Dermed ikke være sagt, at vi ikke har udfordringer. Vi har en række interesserede emner fra Rungsted og Nyborg, som gerne vil være med i vor klub, men som bliver ramt af de begrænsninger, som vi har vedtaget for de enkelte klubber. Samtidig har vi nogle medlemmer, som aldrig har mødt op. Det en problemstilling, som bestyrelsen vil tage op til vurdering. Vi går fortsat ind for mangfoldighed, men vi må konstatere, at det med sikkerhed er en fordel, at vi har flere en ét medlem fra de forskellige klubber. Vi har haft stor glæde af ” klynger”, f.eks. fra Hirtshals, Randers, Ålborg og Kokkedal.

Bestyrelsen har også gjort sig tanker om gennemsnitsalderen for klubbens medlemmer. Den er i dag 73,1 år. Det er nok noget højere end vi havde forestillet os, og også højere, end vi kunne ønske os. Bestyrelsen har taget det som en udfordring, og her gjort sig tanker om en nødvendig foryngelseskur. Vi må have unge 60 årige ind i klubben. Ikke for enhver pris, men yngre medlemmer, der opfylder vore kriterier om social adfærd, og som samtidig kan agere som kulturbærere for fremtidens klub.

Vi har hidtil haft en præmie, der går under betegnelsen ” Very Old Boys”, som bliver givet til den spiller over 70 år, der fik flest point i stableford over de to dage. Bestyrelsen har nu besluttet, at aldersgrænsen, er sat op til 75 år.

Som det er blevet meddelt pr mail og via vor hjemmeside er der også for B-række spillerne sket ændring i propositionerne. Spillerne har nu selvvalgt tee-sted, og vi følger hermed den udvikling, som er under udbredelse i landets goplfklubber. Man vælger det tee-sted, der nogenlunde svarer til ens handicap. Vi håber I vil tage godt imod denne tilpasning til moderne tider.

Mens vi er ved B- rækken, så er deltagerantallet i år rekordhøjt, nemlig 29 spillere. Vi vil i bestyrelsen overveje, om man i fremtiden i B- rækken skal spille stableford over 2 dage, og så finde en sponsor til en B- række pokal.

Vi skal i år optage 9 nye medlemmer, og efter optagelsen vil vi igen være 140 medlemmer af OBGK, et antal vi i bestyrelsen finder passende. På medlemmernes og bestyrelsens vegne vil vi gerne byde jer velkommen i vor midte, og håbe, at I vil finde jer til rette i vor hæderkronede klub. Jeg vil samtidig understrege, at det kun er gennem jeres gode sociale egenskaber vi kan føre klubben videre i den ånd, som vi tilstræber, og vi er sikre på, at I vil leve op til vort motto ” om gode golfdage med gode golfvenner”.

Det er blevet en god tradition, at klubben inviterer de medlemmer, der det pågældende år fylder 80 eller 90 år med til gallamiddagen. I år er vi 8 personer, der således bliver hædret, og da jeg til min egen overraskelse selv er en af dem, vi jeg gerne invitere jer til mit bord, hvor jeg vil sige et par ord.

Sct. Knuds Golf Klub er som altid rammen om vort stævne, og vi nyder alle at spille på en herlig og velplejet bane, hvor  vi føler os velkomne. Under middagen vil jeg rette en tak og anerkendelse til klubben repræsentanter.

Også en stor og dybfølt tak til mine kolleger i bestyrelsen. Det er herligt og inspirerende at være sammen med jer, og i udfører et stort og engageret arbejde for klubben. Tak skal I have. Også en stor tak til klubbens revisor Peter Schak Larsen.

Skal vi traditionen tro udbringe et leve for Old Boys Golf Klub. Tak.

Årets nye medlemmer. Velkommen

Årets nye medlemmer. Velkommen