2010

Indkaldelse til Generalforsamling

 Hotel Hesselet

Tirsdag den 15. Juni 2010 kl. 19.00

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning.             

3.        Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.         Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.           

5.        Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jvf.§ 2.

6.        Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag fra medlemmer sendes til klubbens sekretær og skal være denne i hænde senest 1. april.        

7.        Valg af formand. Dette punkt bortfalder, da formanden ikke er på valg i år.

8.        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår genvalg af Herbert Frederiksen 

           som er villig til at modtage valg.

9.        Valg af revisor

 10.        Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

 11.        Eventuelt.

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Herbert Frederiksen

Sekretær.

Dirigenten er klar

Dirigenten er klar

Referat af Generalforsamling.

OLD BOYS GOLFKLUB

Tirsdag den 15. juni 2010 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og udtalte minde ord om medlemmer, der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Robert Koch-Nielsen blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

  1. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens manuskript til beretningen er vedhæftet dette referat og anses som en del af referatet.

  1. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2009 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets overskud på 4.958 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

  1. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2010 og foreslog, at kontingentet uændret sættes til 400 kr., og indskuddet uændret sættes til 500 kr. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

  1. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

  1. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der forelå ingen forslag.

      7.   Valg af formand. Dette punkt bortfaldt, da formanden var valgt for 3 år i 2009.

8.    Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at Herbert Frederiksen fratræder efter tur og er villig til genvalg. Herbert Frederiksen blev genvalgt for en ny periode på 3 år med alle stemmer.

9.         Valg af revisor. Niels Kaj Strøyberg blev genvalgt som revisor med alle stemmer.

10.     Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslog, at næste års stævne

finder sted i Nyborg i dagene 14. – 16.. juni. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

11.     Eventuelt. Der forelå intet til dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

_________________

Robert Koch-Nielsen

Formanden aflægger beretning

Formanden aflægger beretning