2009

Indkaldelse til Generalforsamling

 Hotel Hesselet

Tirsdag den 16. juni 2009 kl. 19.00

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning.             

3.        Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.         Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.           

5.        Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jvf.§ 2.

6.        Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag fra medlemmer sendes til klubbens sekretær og skal være denne i hænde senest 1. april.        

7.        Valg af formand.

8.        Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Nils Urhammer og Kjeld    Ranum fratræder efter tur. 

           Begge er villige til genvalg.

9.        Valg af revisor.

10.      Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

11.      Eventuelt

Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Herbert Frederiksen

Sekretær.

Referat af Generalforsamling

Tirsdag den 16. juni 2009 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub.

Formanden, Ib Eriksen, bød velkommen og udtalte minde ord om Mogens Sabroe, der var afgået ved døden siden seneste generalforsamling.

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Robert Koch-Nielsen blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden og taget til efterretning af generalforsamlingen. Formandens manuskript til beretningen er vedhæftet dette referat og anses som en del af referatet.

Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2008 blev aflagt af kassereren, Kjeld Ranum, der redegjorde nærmere for årets overskud på 8.824 kr. Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2009 og foreslog, at kontingentet uændret sættes til 400 kr., og indskuddet uændret sættes til 500 kr. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år, og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der forelå ingen forslag.

      7.   Valg af formand. Dirigenten oplyste, at formanden og de øvrige medlemmer af bestyrelsen

       vælges for en periode på 3 år, og at formanden derfor var på valg i år. Formanden var villig til            

      at modtage genvalg. Formanden blev genvalgt for en ny periode på 3 år med alle stemmer.

8.    Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at Niels Urhammer og Kjeld Ranum fratræder efter tur, men er villige til at modtage genvalg. Begge blev genvalgt for en ny periode på 3 år med alle stemmer.

9.         Valg af revisor. Niels Kaj Strøyberg blev genvalgt som revisor med alle stemmer.

10.     Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. Bestyrelsen foreslog, at næste års stævne

finder sted i Nyborg i dagene 15. – 17. juni. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

11.     Eventuelt. Der forelå intet til dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

_________________

Robert Koch-Nielsen