2016

 27-5-2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 på Hotel Hesselet,

                                           Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

 tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19.00

       Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer. Jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår ændringer af vedtægten, jf. vedhæftede forslag.

 1. Valg af formand. Formanden er ikke på valg.
 2. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Poul Sørensen fratræder, men er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jesper Dam, hvis ændringen af vedtægterne vedtages, jf. dagsordenens pkt. 6.
 3. Valg af revisor. Peter Schack Larsen er villig til genvalg
 4. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 5. Eventuelt

 

         Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Jespersen

Sekretær

27-5-2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Den gældende bestemmelse i vedtægternes § 2 er sålydende:

 

 

Ӥ 2. Klubbens medlemmer

Som medlemmer kan optages mandlige golfspillere, der

 

- er fyldt 60 år inden den årlige generalforsamling.

- har et handicap på max. 23,7 den dag, ansøgningen om optagelse

  indsendes.

- er medlem af en af Dansk Golf Union anerkendt golfklub.

- bliver proponeret af et medlem med mindst 3 års anciennitet i Old Boys Golfklub.

- godkendes af bestyrelsen. Afvisning kan dog forelægges en generalforsamling.

 

Ændring af de to første punkter i denne paragraf kan ske ved flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling.

 

Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen, men må ikke overstige 150.

 

Ansøgninger om optagelse sendes til sekretæren. Hvis der indkommer flere ansøgninger, end medlemstallet tillader, afgør bestyrelsen ved lodtrækning hvilke ansøgere, der kan optages. De ansøgere, der ikke optages, vil ved ansøgning i det kommende år have forret til optagelse.

 

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen, såfremt alle i bestyrelsen stemmer herfor, eller af generalforsamlingen. Æresmedlemmer kan deltage i klubbens generalforsamling, men uden stemmeret. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtigelser.”

Bestyrelsen mener, at medlemmer af Old Boys Golfklub skal have et EGA handicapindex på max. 23,7 den dag, hvor medlemskab bliver tilbudt.

Bestyrelsen mener endvidere, at et nyt medlem skal anbefales af 2 medlemmer, og at bestyrelsen skal have kompetence til at udpege nye medlemmer fra ventelisten, samt at der ved udpegningen blandt andet skal lægges vægt på, at flest mulige golfklubber er repræsenteret blandt medlemmerne.

 

Bestyrelsen foreslår derfor følgende ændringer (markeret med grønt) af vedtægternes § 2:

Ӥ 2. Klubbens medlemmer

Som medlemmer kan optages mandlige golfspillere, der

 

- er fyldt 60 år inden den årlige generalforsamling,

- har et EGA handicapindex på max. 23,7 den dag, hvor medlemskab bliver tilbudt,

- er medlem af en af Dansk Golf Union anerkendt golfklub,

- bliver anbefalet af 2 medlemmer med mindst 3 års anciennitet i Old Boys

  Golfklub.

 

Ændring af de to første punkter i denne paragraf kan ske ved flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling.

 

Antallet af medlemmer fastsættes af bestyrelsen, men må ikke overstige 150.

 

Ansøgninger om optagelse sendes til sekretæren, som udarbejder en venteliste. Bestyrelsen afgør inden den ordinære generalforsamling, hvilke ansøgere på ventelisten der skal optages og præsenteres på generalforsamlingen. Ved denne afgørelse skal bestyrelsen blandt andet lægge vægt på, at klubbens medlemmer repræsenterer flest mulige danske golfklubber, og at der højst bør være 15 medlemmer fra samme golfklub.

 

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen, såfremt alle i bestyrelsen stemmer herfor, eller ved flertalsbeslutning på den ordinære generalforsamling. Æresmed- lemmer kan deltage i klubbens generalforsamling, men uden stemmeret. Æresmed- lemmer er kontingentfri.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtigelser.”

 

Bestyrelsen foreslår endvidere, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 4 ændres fra ”5” til ”5-6”, og at der i vedtægternes § 5 om generalforsamlingens dagsorden som første punkt tilføjes ”1. Valg af dirigent.”, hvorefter de følgende punkter ændres fra 1-10 til 2-11.

Referat af Generalforsamling.

Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub. 

Formanden, Kjeld Ranum, bød velkommen og mindedes vore mangeårige medlemmer der i det forløbne år var afgået ved døden. Deres ære blev mindet og der blev afholdt mindestilhed.

 

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 2. Bestyrelsens beretning. (Den fulde beretning ses nederst på siden)

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. Der er af Knud Erik Nellemann som gave til klubben overdraget en ny pokal, der vindes af bedste stableford score og uddeles for første gang ved stævnet i juni 2016. Vinderen medbringer pokalen til næste års stævne til den nye vinder.

Formanden oplyste, at der stadig var venteliste til optagelse i klubben og at der er 142 medlemmer fra 54 klubber.

Bestyrelsen består af kasserer Poul Sørensen, Hon. Sekretær Jørgen Jespersen, der også er webmaster, Nils Urhammer og Otto Bisgaard.

Formanden gennemgik sidste års vindere, der blev præsenteret.

Som afslutning på beretningen takkede formanden for det gode samarbejde med Sct. Knuds Golfklub, særlig Margit, som vi fremover vil savne, bestyrelsen og alle medlemmerne.

Bestyrelsens beretning, aflagt af formanden, blev godkendt af generalforsamlingen og kan findes på vor hjemmeside.

 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Det reviderede regnskab for 2015 blev aflagt af kassereren, Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årets underskud på 3.428,21 kr. og en egenkapital ultimo på kr. 64.692,37 Regnskabet blev godkendt med alle stemmer.

 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.

Kassereren orienterede om budget for 2017. Kontingent for 2017 blev foreslået til kr. 450,00.  Indskuddet fastsættes uændret.  Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. Forslagene blev vedtaget med alle stemmer.

 6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Bestyrelsen forslog til vedtægernes § 2 følgende ændring:

--- har et EGA handicapindex på max 23,7 den dag, hvor medlemskab bliver tilbudt.

--- bliver anbefalet af 2 medlemmer med mindst 3 års anciennitet i Old Boys Golfklub.

--- ansøgninger om optagelse sendes til sekretæren, som udarbejder en venteliste. Bestyrelsen afgør inden den ordinære generalforsamling, hvilke ansøgere på ventelisten der skal optages og præsenteres på generalforsamlingen. Ved denne afgørelse skal bestyrelsen blandt andet lægge vægt på, at klubbens medlemmer repræsenterer flest mulige danske golfklubber og at der højst bør være 15 medlemmer fra samme golfklub.

--- æresmedlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

I vedtægtens § 4 ændres antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ”5” til ”5-6”.

I vedtægtens § 5 om generalforsamlingens dagsorden tilføjes som første punkt ”1. valg af dirigent.”, hvorefter de følgende punkter ændres fra 1-10 til 2-11.

Samtlige forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

7. Valg af formand.

Idet formanden Kjeld Ranum ikke er på valg, forsætter denne som formand.

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller genvalg af Poul Sørensen og nyvalg af Jesper Dam, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

 9. Valg af revisor.

Som revisor blev Peter Schak Larsen enstemmigt genvalgt.

 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.

Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i Nyborg i dagene 13., 14. og 15. juni 2017. Forslaget blev vedtaget med alle stemmer.

 11.   Eventuelt.

Formanden, Kjeld Ranum, takkede bestyrelsen for det gode samarbejde og bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, Jesper Dam.

Dirigenten takkede for ro og orden.

 Generalforsamlingen hævet.

____________________                    __________________

Ulrik Andersen-Alstrup, sign.             Kjeld Ranum, sign.

Dirigent                                  Formand

Formandens beretning

Inden vi begynder Generalforsamlingen har vi dog tradition for først at mindes de golfvenner, som siden sidste stævne er afgået ved døden. Kort efter stævnet afgik Carsten Fischer ved døden. Han var med i vor bestyrelse til det sidste, han var en ildsjæl såvel i St. Knud, som i vor Old Boys Klub, og sidste års jubilæumsskrift var hans fortjeneste. Senere afgik Torben Mailand Christensen ved døden. Han var bl. a. Danmarks ambassadør i Wien, og fattede i de seneste år stor interesse og kærlighed til golfen. Sidst døde vor gode ven Henning Iversen, greenkeeperen fra Ålborg, der til sidste års stævne sammen med sin makker Søren Vinther vandt vor greensome match. Skal vi rejse os og ære deres minde i et kort øjebliks stilhed. Tak.

Første punkt på generalforsamlingens dagsorden er valg af dirigent. Bestyrelsen har i lighed med sidste år bedt Ulrik Alstrup-Andersen varetage jobbet, så jeg giver ordet til dig Ulrik.

Bestyrelsens beretning

Der er tradition for, at sidste års vindere af stævnets matcher bliver hyldet på på den efterfølgende generalforsamling. Denne tradition vil vi fastholde, og jeg vil bede præmietagerne rejse sig, når deres navne bliver råbt op, og modtage folkets hyldest i form af klapsalver.

Førstedagens nettoscore i slagspillet om Poul Wibergs Vandrepokal:

 1. Peter Bernhoft, Rungsted
 2. Niels Kurer, Kokkedal
 3. Per Ove Molin, Møn
 4. Lars Bernth, Kokkedal
 5. Steen Davidsen, Sct. Knud

Bedste nettoscore i B- rækken: Steen L. Christensen, Kokkedal

Bedste nettoscore 70-74 år: Peter Bernhoft, Rungsted

Bedste nettoscore 75år og derover: Steen Davidsen, Sct. Knud

Nærmest hullet på førstedagens hul 6: Malte Sehestedt Juul, Sct. Knud

Nærmest hullet på andendagens hul 13: Per Værndal, Læsø,

og nu vi er kommet til andendagen, tager vi resultaterne af vor Stableford:

 1. Carsten Højer 42p, Ledreborg
 2. Niels Kureer 40p,Kokkedal
 3. Vagn Søllested 38p, Odsherred
 4. Niels Jørgen Jæger 36p, København
 5. Steen Davidsen 34p, Sct Knud        

B- rækkens stableford blev vundet af : Steen L. Christensen 29p, Kokkedal

Bedste score over 2 dage: Vagn Søllested, Odsherred

Og sluttelig resultaterne af sidste dagens Greensome Stableford:

 1. Henning Iversen, vor afdøde ven fra Ålborg og Søren Vinther Ørnehøj 40p
 2. Ole Blenstrup, Horsens og Knud Nissen, Juelsminde 38p
 3. Palle Juul, Randers og Preben Andersen, Roskilde 37p
 4. Poul Erik Thinggaard, Ålborg og Jan Chrillesen, Tullamore 37p

Så er vi kommet til højdepunktet, MESTERSKABET:

De 4 finalister med de bedste bruttoscores blev:

Hans-Henrik Hjorth Larsen, Rungsted

Per Ove Molin, Møn

Peter Bernhoft, Rungsted og

Erik Engel, Sct Knud

Per Ove Molin havde bedste bruttoscore på 82 slag og vandt dermed ”Hegels smukke sølvpokal”.

I finalen mellem Per Molin og Hans-Henrik trak Hans-Henrik det længste strå, og vandt årets mesterskab, for første gang fristes man til at sige. Et stort tillykke.

Vi må ikke glemme vor bruttopris til bedste score på 80 år eller derover. Den gik til Børge Madsen, Sct. Knud med 98 slag.

Inden vi beder årets mester komme op og modtage OBGK´s guldnål, vil vi kåre årets puttemaster. Finalerunden stod mellem Henrik Venndt, Ålborg, Ole Blenstrup, Horsens, Søren Vinther, Ørnehøj og Kim Søgaard, Blokhus.

Årets ”Puttemaster 2015” blev Henrik Venndt.

Hans Henrik vil du træde nærmere.

 

De nævnte resultater har alle kunnet læse på vor hjemmeside oldboysgolf.dk, en hjemmeside som nu besøges af 25.000 pr år. Alle klubbens informationer og nyhedsbreve kommunikeres via hjemmesiden. Brug den, kom selv med forslag og kritik, og igen en stor tak til vor WEB- master Jørgen Jespersen, klubbens sekretær.

 Vedrørende dette års matcher er det bestyrelsens og matchudvalgets opfattelse, at der ikke skal ske ændringer i propositionerne i forhold til sidste år. Matchudvalget udgøres nu af Nils Urhammer og Otto Bisgaard og de har sammen med Margit og Sct. Knuds nye sekretær Renè ansvaret for matchernes afvikling. Det er et kæmpearbejde med over 100 deltagere i tre dage, men vi har tillid til, at det igen forløber planmæssigt. Margit er fratrådt, vi gav en vinhilsen ved afskedsreceptionen, men Margit har lovet at hjælpe Rene her den første gang, så det får hun en stor tak for under gallamiddagen.

Her kan jeg sætte et slide op med jeres skotske plakat smat Ottos gode tekst med foran og bagved.

Langsomt spil er et problem i alle klubber for amatører, som for professionelle. Det er ikke bestyrelsens opfattelse, at det har været et problem til vore stævner, men der er fremkommet lidt kritik. Vi fortsætter med i slagspil at samle op, når man ikke kan opnå bedre score end det dobbelte af hullets par, ligesom man i stableford samler op når man ikke kan få points på hullet. Derudover kan vi kun opfordre alle til at følge trop og undgå unødvendige forsinkelser, ved at iagttage de sædvanlige etiske retningslinjer for vor sport.

Spil i A og B-rækken er kommet for at blive, og det er bestyrelsens opfattelse, at et spillehandicap på 26 er en rimelig grænse for deltagelse i mesterskabet og for deltagelse i A- rækken. Det er vor opfattelse, at vore ældre medlemmer er tilfredse med denne ordning. I Greensome-Stableford spilles med fuldt handicap.

 Puttemesterskabet er ligeledes blevet en fast institution. Køb scorekort og deltag de to første dage. Turneringen bliver igen i år ledet af Jesper Dam fra Nordborg, og finalerunden vil i år af tidsmæssige grunde blive afholdt over kun 9 huller, så alle kan nå op til frokosten og præmieuddelingen. Igen i år håber vi, at så mange som muligt møder op og deltager i hyldesten af vore vindere. De vindere, der ikke møder frem, og ikke har truffet anden aftale, må se præmien skabe glæde i klappekonkurrencen.

 I år har vi den glæde at kunne uddele en ny smuk og attraktiv pokal. Den er skænket af vort mangeårige medlem Knud Erik Nellemann, og det er vort håb, at Knud Erik selv vil stå for overrækkelsen denne første gang. Der er i øvrigt ikke mange klubber, der har sådan en prægtig samling sølvpokaler (se stævnehæftet), som vor klub.

 Det er blevet en god tradition, at klubben inviterer de medlemmer, der det på gældende år bliver 80 og 90 år med til gallamiddagen.

I år har vi den glæde at kunne gratulere vor ”gamle” formand Niels Kaj Strøyberg med de 90 år, og vort bestyrelsesmedlem Nils Urhammer og vores ” pokalgiver” Knud Erik Nellemann med de 80 år. Også Klaus Jørgen Pedersen Sct. Knud fylder 80 år. Et stort tillykke.

 

Vi skal igen i år optage 12-14 nye medlemmer, og dermed kommer klubben op på det ønskede antal medlemmer på små 150, så interessen for vor klub er stadig stor.

I år må vi imidlertid konstatere, at vor venteliste er næsten udtømt. Jeg skal derfor opfordre jer til at være gode ambassadører for vor klub, og se jer om blandt jeres golfvenner efter egnede kandidater. Det skal være golfere som passer ind i vort fællesskab, som har de rigtige gener, og som vil kunne bidrage til den varme og fornøjelige stemning, der præger vore stævner. De skal udover golfen, have lyst og evner til at fremme den særlige atmosfære af hygge, som vi hvert år glæder os til at opleve.

 Sct. Knuds Golfklub er som altid rammen om vort stævne, og det er herligt at spille på en bane og i en klub, hvor alt er i skønneste orden. Ved middagen i aften vil jeg rette en tak til klubben.

 Til jer nye medlemmer, der umiddelbart efter generalforsamlingen skal optages, siger jeg hjerteligt velkommen i vor midte. Vi håber I vil finde jer til rette i vor klub, og er sikre på I vil leve op til vort motto” om gode golfdage med gode venner”.

 Jeg har tidligere nævnt, at klubbens kommunikation foregår via nettet. Jeg opfordrer jer indtrængende om at kontrollere jeres mailadresse i stævnebladet, og sikre at klubbens sekretær bliver underrettet dersom der måtte ske ændringer.

 Til sidst en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Det har været herligt at opleve jeres engagement og positive indstilling, og når det samtidigt har været fornøjeligt, ja, hvad kan man så ønske og forlange mere. Også en stor tak til klubbens revisor Peter Schak Larsen, med tak fordi du vil genopstille.

Skal vi slutte med at råbe et trefoldigt leve for klubben.