2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet,

Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

tirsdag den 18. juni 2019 kl. 19.00

      Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
 5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer, jf. vedtægternes § 2.
 6. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen. 
 7. Valg af formand. Formanden Kjeld Ranum ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår valg af Otto Bisgaard som formand.
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Poul Sørensen og Jesper Dam. Begge er villige til genvalg. 
 9. Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg.
 10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
 11. Eventuelt

         Inden generalforsamlingen vil foreningens nye medlemmer blive præsenteret.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Jespersen

Sekretær

Velkommen til årets nyemedlemmer

Velkommen til årets nyemedlemmer

Old Boys Golfklubs generalforsamling 2019

Velkomst

Hjertelig velkommen til generalforsamlingen i Old Boys Golf Klub. I år er det 80. gang vi mødes her i Nyborg på Sct. Knuds og Hesselet for at nyde nogle dage sammen med gode golfvenner.

Nogen af jer vil nok undre sig over, at det er mig, der byder velkommen, og ikke vores formand Kjeld Ranum. Han er imidlertid ikke helt på toppen efter en operation i sidste måned og har derfor desværre ikke haft mulighed for at deltage i årets stævne. Han har siden sidste stævne været hovedkraften i vores bestyrelse helt frem til og med vort sidste bestyrelsesmøde i begyndelsen af maj, så vi glæder os til at se ham tilbage i topform. Jeg talte med ham i lørdags, og jeg skulle hilse jer alle og ønske et godt stævne.

Desværre har vi siden sidste års stævne mistet nogle af vore ældste golfvenner, og det er jo en tradition, at vi mindes dem inden generalforsamlingen.

Niels Kay Strøyberg, formand 1995-2006 og udnævnt til æresmedlem i 2016.

Ib Eriksen, formand 2006-2014.

Fritz Bonde, mangeårigt medlem, som 80 års æresgæst i 2017.

Mogens Hammeris, klubbens ældste medlem på 93 år, som så sent som i 2017 vandt B-rækken i slagspil med 79 netto.

Skal vi rejse os og ære deres minde i et kort øjebliks stilhed. Tak

Bestyrelsen lægger vægt på at holde fast i de gode traditioner, som vi har i vores klub, men vi har også blik for at vurdere, om der er noget, som bør gøres anderledes eller bedre. Nok er vi en Old Boys forening, og nogle er måske ikke begejstrede for forandringer – selv til det bedre, men sådan ser vi ikke helt på det i bestyrelsen. 

Vi har derfor besluttet, at vi i år vil præsentere foreningens nye medlemmer inden generalforsamlingen. De er jo allerede nu en del af klubben.

 

Og nu til generalforsamlingen.

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår valg af Ulrik Andersen-Alstrup. 

 

Bestyrelsens beretning

Igen i år har vi udgivet et stævneskrift, som må siges at være blevet en tradition, efter at det blev udgivet første gang i forbindelse med vores 75 års jubilæum i 2014. Stævneskriftet indeholder blandt andet en oversigt over de mange flotte vandrepræmier, som vi har i klubben. 

Endvidere indeholder stævneskriftet en oversigt over vinderne i stævnet for 2018. En oversigt over foreningens medlemmer og vores æresgæster, som er de medlemmer, der i årets løb fylder 80 år. Stævneskriftet indeholder også dagsorden og regnskab til brug for generalforsamlingen samt de sange, som vi synger under middagen. Så tag skriftet med jer, når vi går ind til middagen.

Vi er jo en Old Boys klub, hvilket medfører, at vi med alderen får et højere handicap og ikke slår så langt som tidligere. Vi besluttede for et par år siden at oprette en B-række, som udgøres af de medlemmer, der har et handicap over 23,7, og der spilles fra tee 53. Medlemmer med handicap over 23,7 har dog mulighed for at deltage i A-rækken, hvis de ønsker dette for at spille med om klubmesterskabet. I så fald skal der spilles med handicap 23,7. 

Som vi bebudede på sidste års generalforsamling har vi overvejet og besluttet, at B-rækken spiller stableford over to dage. Og vinderen, som er den der får flest point over begge dage, får overrakt N.K. Strøybergs Mindepokal, som blev skænket af Strøyberg sidste år. Han nåede desværre ikke selv at kunne overrække pokalen i år, men vi er så heldige, at hans søn, Christian Strøyberg, er blevet optaget som medlem, og han vil stå for overrækkelsen af den nye pokal på torsdag.

A-rækken spiller fra tee 57. Vi har hidtil holdt fast i, at man ved optagelse i klubben ikke må have et handicap, som overstiger 23,7, og det har vi i bestyrelsen ingen planer om at ændre. Den pågældende handicapgrænse skyldes, at man med dette handicap fra tee 57 har 27 ekstra slag.

Vi har besluttet at ændre puttekonkurrencen, så alle ved indskrivningen får udleveret 2 scorekort. Der kan ikke købes yderligere kort. Puttemester bliver det medlem, som får laveste score. I tilfælde af lige scores, findes mesteren ved den matematiske metode.

Vi håber, at I alle har sat jer grundigt ind i de nye golfregler, som gerne skulle medføre, at en runde kan afvikles hurtigere end efter de gamle golfregler. I den forbindelse skal I være opmærksomme på, at vi spiller med Sct. Knuds lokalregler, som blandt andet medfører, at når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 straffeslag droppe en bold indtil 2 køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds-grænsen eller skønnes mistet. 

Turneringsledelsen består i år af Jesper Dam, Lars Hermansen og René Bøgh-Larsen.

Det har været en mangeårig tradition, at vi i forbindelse med generalforsamlingen hylder sidste års vindere.

Vi har i bestyrelsen drøftet, at det måske kan opleves som lidt malplaceret, at vi gentager hyldesten af sidste års vindere, som jo er blevet hyldet i forbindelse med afslutningen af stævnet. 

Resultatet af sidste års stævne har I også kunnet se på foreningens hjemmeside, som besøges over 140.000 gange om året.  Alle klubbens informationer kommunikeres via hjemmesiden, så brug den og kom med forlag til eventuelle forbedringer. En stor tak til vores webmaster og sekretær, Jøren Jespersen. Da klubbens kommunikation foregår digitalt, er det vigtigt, at I giver sekretæren besked om ændringer i jeres mailadresse.

Så bestyrelsen har i år droppet at gentage hyldesten af sidste års vindere, og efter grundige overvejelser har vi også besluttet at ændre og forny den struktur, som det årlige stævne skal afvikles efter.

Næste års stævne vil blive afholdt på følgende måde:

Planskitse for afvikling af det årlige stævne for Old Boys Golfklub i 2020

Dag 1

Slagspils-turneringfor A-rækken

Stableford-turneringfor B-rækken

Puttekonkurrence

Aften: Medlemmerne organiserer selv spisning

Dag 2

Stableford-turnering for alle undtagen de 4 med laveste bruttoscorer fra

slagspilskonkurrencen

Puttekonkurrence (fortsat)

Mesterskabskonkurrence

Semifinaler spilles over 9 huller om formiddagen

Finale og kamp om 3. pladsen afvikles over 9 huller om eftermiddagen

 

Kl. 18.30 på Hotel Hesselet

1. Velkomst

- Præsentation af nye medlemmer

2. Generalforsamling

3. Præmieoverrækkelse for 1. - og 2. dagens konkurrencer

4. Festmiddag

Dag 3

Greensome-turneringmed overrækkelse af Greensome-præmier under frokosten umiddelbart efter afslutningen

 

Som det fremgår, er det planen at ændre strukturen, så generalforsamling og festmiddag gennemføres efter stævnets 2. dag. Det betyder, at præmieoverrækkelse (bortset fra greensome konkurrencen) sker i forlængelse af generalforsamlingen. Finaledeltagerne i Old Boys mesterskabet spiller færdig på 2. dag, og de vil derfor få mulighed for også at deltage i torsdagens greensome. Ændringen vil betyde, at hyldesten af vinderne bliver lidt mere ”aktuel” og festlig, samt at stævnet om torsdagen vil slutte lidt tidligere. Det tror vi, at en del medlemmer med lang hjemtransport vil sætte pris på.

Vi håber, at I vil tage godt i mod dette initiativ. På næste års generalforsamling vil der så blive mulighed for at drøfte, om vi skal fortsætte på denne måde.

Som tidligere har bestyrelsen også i år vurderet medlemssituationen. Vi er pt 142 medlemmer, idet den afgang, der har været siden sidste stævne, er blevet udlignet med optagelse af nye medlemmer fra ventelisten, som nu er tom.

Medlemmernes gennemsnitsalder er 73,9 år. Det er en lille stigning siden sidste år. Selv om vi er en Old Boys klub kunne vi godt ønske, at gennemsnitsalderen var noget lavere. Og det er op til medlemmerne at foreslå nye og yngre medlemmer, som opfylder vore kriterier om god social adfærd både på og uden for banen, og som kan være kulturbærere og sikre en god fremtid for klubben.  Det håber vi, at I vil tænke på, så vi kan få fyldt ventelisten op med nogle nye yngre Old Boys. Men husk, at det skal være nogle, som virkelig vil klubben og har mulighed for at deltage i stævnet. I år har vi oplevet, at to nye medlemmer har meldt sig ud efter indkaldelsen til stævnet.

Vi lægger også vægt på mangfoldighed. Klubben har medlemmer, som repræsenterer 43 danske golfklubber. Men vi vil gerne have flere klubber repræsenteret, så tænk også på, om vi kan udbrede Old Boys tanken til flere klubber. 

Vi har jo lige haft valg til EU-Parlamentet, og vi kommer ikke uden om, at EU træffer mange beslutninger, der har betydning for vores hverdag. En af dem er den nye Persondataforordning, som trådte i kraft i maj sidste år. Meningen med forordningen er grundlæggende, at man skal passe godt på de personfølsomme oplysninger, som opbevares og ikke ligge inde med flere oplysninger end nødvendigt. Vi har derfor valgt at begrænse de oplysninger, som vi har på jer, til navn, fødselsår, hjemmeklub, mailadresse og telefonnr.  Og når I ikke længere er medlem af klubben, bliver oplysningerne slettet.

Det er en af klubbens gode traditioner, at vi til festmiddagen inviterer de medlemme, som i årets løb fylder 80 eller 90 år. I år har vi den glæde at kunne gratulere Jan Crillesen, Dragsholm, Arnt Christian Lentz, Helsingør, Hans Henrik Leschly, København, og Per Værndal, Hedeland, som alle runder 80 år i denne sæson.

Sct. Knuds Golfklub er som altid rammen om vores stævne, så vi ser også frem til at have golfmanager René Bøgh-Larsen som gæst til festmiddagen. Formanden og chefgreenkeeperen er desværre forhindret i at deltage.

Til slut en stor tak til mine gode kolleger i bestyrelsen. Det er altid meget inspirerende og en fornøjelse at være sammen med jer og arbejde for klubbens ve og vel. Også en stor tak til vores revisor, Peter Schak Larsen.

Lad mig slutte beretningen i overensstemmelse med traditionen ved at vi udbringer et trefoldigt leve for Old Boys Golfklub. 

Eventuelt

Først mange tak for valget. Jeg vil bestræbe mig på, at leve op til den tillid, som I og bestyrelsen har vist mig.

Og så en stor tak til Kjeld Ranum for det kæmpe arbejde, som han gennem årene har udført for Old Boys Golfklub.

Kjeld kom i bestyrelsen under Niels Kaj Strøybergs formandsperiode, og da Ib Eriksen blev formand i 2006 overtog Kjeld posten som kasserer. Denne post bestred han, indtil han i 2014 blev valgt som formand.

I sin formandsperiode har Kjeld altid lagt vægt på, at Old Boys Golfklub skal bestå af nogle humørfyldte golfspillere med en sund indstilling til både golfsporten og det gode kammeratskab, hvilket jo er enestående, og noget vi skal værne om, når man tænker på, at mange af os kun mødes en gang om året på de 3 stævnedage. Han har også altid haft som mærkesag, at vi skulle satse på mangfoldigheden, så medlemmerne kom fra mange forskellige klubber.

Kjeld har ledet bestyrelsesmøderne med stort engagement præget af hans betydelige viden om klubbens historie og traditioner m.v. Men han har også haft blik for de forandringer og fornyelser, som ind imellem skal til.

Vi vil komme til at savne ham umådelig meget i det kommende bestyrelsesarbejde, men vi vil bestræbe os på at arbejde videre i hans stil. Og så er han jo stadig medlem, så vi kan rådføre os med ham, hvis der skulle være behov herfor.

Kjeld har altid ønsket sig et eksemplar af den vinkaraffel, som blev fremstillet til vort 75-års jubilæum. Vi har et enkelt eksemplar på vores lager, og når jeg kommer hjem fra stævnet, vil jeg en af de nærmeste dage køre op til Kjeld og overrække ham karaflen og nogle flasker til at hælde i den. Og samtidig vil jeg overbringe ham en hilsen fra jer alle med ønsket om god bedring.