2017

16. maj 2017 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

på Hotel Hesselet,

Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg 

tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19.00

      Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud for det kommende år.
  5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye medlemmer jf.vedtægternes § 2.
  1. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse. Der er ikke modtaget forslag.
  2. Valg af formand. Formanden Kjeld Ranum afgår, men er villig til genvalg.
  3. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Nils Urhammer og Jørgen Jespersen. Begge er villige til genvalg.Valg af revisor. Peter Schak Larsen er villig til genvalg.
  1. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne.
  2. Eventuelt.

 

         Efter generalforsamlingen præsenteres de nye medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

 

Jørgen Jespersen

Sekretær

 

 Referat af Generalforsamling. 

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 19,00 blev der afholdt ordinær generalforsamling på Hotel Hesselet i Old Boys Golfklub. 

Formanden, Kjeld Ranum, bød velkommen og mindedes vore mangeårige medlemmer der i det forløbne år var afgået ved døden. Deres ære blev mindet og der blev afholdt mindestilhed. 

Generalforsamlingen forløb således i henhold til den udsendte dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

Formanden foreslog, at Ulrik Andersen-Alstrup blev valgt til 

dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

og beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden. 

Formanden oplyste, at der nu ikke mere var venteliste til 

optagelse i klubben og opfordrede medlemmerne til at se sig om 

i vennekredsen om der var egnede emner til optagelse.

Der er fremover 140 medlemmer fra 48 klubber. 

Formanden gennemgik sidste års vindere, der blev præsenteret. 

Som afslutning på beretningen takkede formanden for det gode 

samarbejde med Sct. Knuds Golfklub, bestyrelsen og alle 

medlemmerne. 

Bestyrelsens beretning, aflagt af formanden, blev godkendt af 

generalforsamlingen og kan findes på vor hjemmeside. 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Det reviderede regnskab for 2016 blev aflagt af kassereren, 

Poul Sørensen, der redegjorde nærmere for årets overskud på 

6.625,35 kr. og en egenkapital ultimo på kr. 71.317,72. 

Regnskabet blev godkendt med alle stemmer. 

4. Orientering om budget og godkendelse af kontingent og indskud 

for det kommende år. 

Kassereren orienterede om budget for 2018. Kontingent for 2018 

blev fastholdt til kr. 450,00. Indskuddet kr. 500,00 

fastsættes uændret. 

Forslagene blev vedtaget med alle stemmer. 

5. Stillingtagen til alders- og handicapbegrænsning for nye 

medlemmer. 

Bestyrelsen foreslog, at aldersgrænsen fortsat skal være 60 år 

og at handicapgrænsen fortsat skal være 23,7. 

Forslagene blev vedtaget med alle stemmer. 

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 

Der er ikke fremkommet forslag. 

7. Valg af formand. 

Formanden Kjeld Ranum blev med akklamation genvalgt. 

8. Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Nils Urhammer og Jørgen Jespersen blev begge genvalgt. 

9. Valg af revisor. 

Som revisor blev Peter Schak Larsen genvalgt. 

10. Vedtagelse af tid og sted for næste års stævne. 

Bestyrelsen indstillede, at næste års stævne finder sted i 

Nyborg i dagene 12., 13. og 14. juni 2018. 

Forslaget blev vedtaget med alle stemmer. 

11. Eventuelt. 

Efter begrundet indstilling fra bestyrelsen blev det vedtaget 

at Niels Kaj Strøyberg blev udnævnt til æresmedlem af klubben. 

Niels Kaj Strøyberg takkede bevæget for udnævnelsen. 

Formanden, Kjeld Ranum, takkede bestyrelsen for det gode samarbejde.

 

Dirigenten takkede for ro og orden. 

Generalforsamlingen hævet. 

_____________________________ __________________ 

Ulrik Andersen-Alstrup, sign.          Kjeld Ranum, sign. 

Dirigent                                         Formand